Doświadczenia i partnerzy

Należymy do Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, którą powołaliśmy wraz z grupą kilku organizacji pozarządowych z województwa. Współpracujemy z wieloma organizacjami i podmiotami z terenu całego kraju - jesteśmy wykonawcami zadań publicznych, realizujemy własne projekty, angażujemy się w grupy robocze i zespoły specjalistów.

Dla organizacji pozarządowych i samorządów opracowujemy wnioski o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Regionalne Programy Operacyjne, PO WER, PO KL), jak i ze środków krajowych. Pomagamy także koordynować i rozliczać projekty z ww. programów.

Na zlecenie zainteresowanych, głównie administracji publicznej, prowadzimy szkolenia i warsztaty - głównie dotyczące wykorzystywania funduszy europejskich, realizacji konsultacji społecznych, jak i animowania aktywności w lokalnym środowisku. Mamy doświadczenia we współpracy z instytucjami centralnymi, urzędami marszałkowskimi, administracją powiatową i gminną.

Często jesteśmy realizatorami projektów, które uzyskały dofinansowanie ze środków publicznych, m.in. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Funduszy EOG, Swiss Grants, Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (FIO), Ministerstwa Spraw Zagranicznych, urzędów marszałkowskich i gminnych.